รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560
ในวันที่ 25-26 กันยายน 2560
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.