อัตลักษณ์ : Identity

บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน : Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom and Dignity

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนศ.ปริญญาตรี

IPH Infographic

IPH Infographic
ผลงานนักศึกษา "บทความน่ารู้ / สื่อประชาสัมพันธ์" Infographic