สมรรถนะหลัก (Core competency)

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศในการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ (Mission)

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิจัยและพัฒนาความรู้และผลงานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนศ.ปริญญาตรี

ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา "บทความน่ารู้ / สื่อประชาสัมพันธ์" Infographic
Powered by Tempera & WordPress.