วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนศ.ปริญญาตรี

ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา "บทความน่ารู้ / สื่อประชาสัมพันธ์" Infographic