สมรรถนะหลัก (Core competency)

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศในการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ (Mission)

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิจัยและพัฒนาความรู้และผลงานวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน

แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา
ห้องสมุดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดเก็บผลงานนักศึกษา
Powered by Tempera & WordPress.
X