หน้าแรก / ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/เกณฑ์/ขั้นตอน
ประเภท
คำค้น
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท
1.การดำเนินการกรณีที่มีหนังสือเชิญให้ไปบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขั้นตอน
2.การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นตอน
3.การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564ประกาศ
4.การเดินทางเอกสารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขั้นตอน
5.ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560ประกาศ
6.ข้อบังคับ บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ข้อบังคับ
7.ข้อบังคับ บัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563ข้อบังคับ
8.ข้อบังคับ บัณฑิต พ.ศ. 2560ข้อบังคับ
9.ข้อบังคับ ป.ตรี พ.ศ. 2561ข้อบังคับ
10.ข้อบังคับ สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554ข้อบังคับ
11.ข้อบังคับ สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 1ข้อบังคับ
12.ข้อบังคับ อนุปริญญา พ.ศ. 2563ข้อบังคับ
13.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
14.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
15.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
16.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
17.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
18.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
19.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566คำสั่ง
20.ประกาศ การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B64XXXXXประกาศ
21.ประกาศ ทุนกิตติบัณฑิต พ.ศ. 2564ประกาศ
22.ประกาศ ทุนบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2564ประกาศ
23.ประกาศ ทุนวิเทศบัณฑิต พ.ศ. 2564ประกาศ
24.ประกาศ ทุนศักยภาพบัณฑิตศึกษาประกาศ
25.ประกาศ ทุนเรียนดี ป.ตรี พ.ศ. 2563ประกาศ
26.ประกาศ ทุนเรียนดีบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564ประกาศ
27.ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประกาศ
28.ประกาศ เกณฑ์การพิจารณาขอย้ายเข้าสังกัดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รหัส B62XXXXX เป็นต้นไปประกาศ
29.ประกาศ เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส B64XXXXX เป็นต้นไปประกาศ
30.ประกาศ เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส B62XXXXX เป็นต้นไปประกาศ
31.ประกาศ แนวปฏิบัติการเข้าเรียนในรายวิชาของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในห้องเรียน (Onsite)ประกาศ
32.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560ประกาศ
33.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533คำสั่ง
34.ระเบียบเครื่องแต่งกาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ข้อบังคับ
35.รายวิชาเงื่อนไขสหกิจศึกษาเกณฑ์
36.เกณฑ์การพิจารณาการขอย้ายเข้าสังกัดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รหัส B62xxxxx และ B63xxxxx ภาคการศึกษาที่ 1/2564ประกาศ
37.เกณฑ์การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สวสธ.ประกาศ
38.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558เกณฑ์
39.แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้ายเข้าสังกัดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รหัส B62xxxxx และ B63xxxxx ภาคการศึกษาที่ 1/2564ประกาศ
40.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ประกาศ