สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : chaunjit@sut.ac.th โทร. 0 4422 3937, 0 4422 3921, โทรสาร 0 4422 3952

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : nares@sut.ac.th โทร. 0 4422 3927 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : prapat@sut.ac.th โทร. 0 4422 3941 , โทรสาร 0 4422 3952

อ.นลิน สิทธิธูรณ์

อ.นลิน สิทธิธูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : pinnalin@sut.ac.th โทร. 0 4422 3928 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : siraporn@sut.ac.th โทร. 0 4422 3936 , โทรสาร 0 4422 3952

อ. ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก

อ. ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : supattra.jia@sut.ac.th โทร. 0 4422 3915, 0 4422 3921 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.วีณา รองจะโปะ

ผศ. ดร.วีณา รองจะโปะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : winar@sut.ac.th โทร. 0 4422 3857 , 0 4422 3923 , โทรสาร 0 4422 3952

อ. ดร.ญาดา ปินะถา

อ. ดร.ญาดา ปินะถา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : yada@sut.ac.th โทร. 0 4422 3923 , โทรสาร 0 4422 3952

นางกุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร

นางกุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : kulpassorn@sut.ac.th โทร. 0 4422 3923, 0 4422 3791 , โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.สิริกาญจน์ ทองไหม

น.ส.สิริกาญจน์ ทองไหม

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

E-mail : Sirikarn.t@sut.ac.th โทร. 0 4422 3913 , โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.ปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์

น.ส.ปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

E-mail : Parichat.do@sut.ac.th โทร. 0 4422 3913 , โทรสาร 0 4422 3952

Comments are closed.