โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560”
          ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 21 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
                   “ข้อ 21 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
                             (1) สำนักงานคณบดี
                             (2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                             (3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                             (4) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
                             (5) สถานวิจัย

          ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Comments are closed.