สถานวิจัย

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : nares@sut.ac.th โทร. 0 4422 3927 , โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.ธัญธิดา งาเกาะ

น.ส.ธัญธิดา งาเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : thanthida@sut.ac.th โทร. 0 4422 3781 , โทรสาร 0 4422 3952

Comments are closed.