สถานวิจัย

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : prapat@sut.ac.th โทร. 0 4422 3941 , โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.ธัญธิดา งาเกาะ

น.ส.ธัญธิดา งาเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : thanthida@sut.ac.th โทร. 0 4422 3781 , โทรสาร 0 4422 3952

Comments are closed.