สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ OP, QA, KM และแผนปฏิบัติการวิจัย


“สาสุข มทส. สามารถ สร้างสรรค์ สร้างสุข”
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำ OP, QA, KM และแผนปฏิบัติการวิจัย
ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560
ณ The Vintage เขาใหญ่​

ค่านิยม คือ IPH_SUT: “สามารถ สร้างสรรค์ สร้างสุข”
I: Innovation creativity นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
P: Public Health Professional มืออาชีพด้านสาธารณสุข
H: Happiness ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
S: Science and Technology Focus มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
U: Utilize capacity สร้างความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
T: Teamwork สามารถทำงานเป็นทีม

 

Comments are closed.