ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

QA stakeholder - Flow Chart

Comments are closed.