สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : pongsitb@sut.ac.th โทร. 0 4422 3938, 0 4422 3791 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : chalalai@sut.ac.th โทร. 0 4422 3812 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

ผศ. ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : pornpun@sut.ac.th โทร. 0 4422 3925 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : pornthip.yj@sut.ac.th โทร. 0 4422 3888 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : mkhanidtha@sut.ac.th โทร. 0 4422 3962 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์

ผศ. ดร.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : pirutchada@sut.ac.th โทร. 0 4422 3939 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : kiattisak@sut.ac.th โทร. 0 4422 3926 , โทรสาร 0 4422 3952

อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : chalerm@sut.ac.th โทร. 0 4422 3929 , โทรสาร 0 4422 3952

อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ

อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : sumalee@sut.ac.th โทร. 0 4422 3942 , โทรสาร 0 4422 3952

อ.กานดา คำขวา

อ.กานดา คำขวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
น.ส.ทศพร ปิติกะวงศ์

น.ส.ทศพร ปิติกะวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : todporn@sut.ac.th โทร. 0 4422 3819 , โทรสาร 0 4422 3952

นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ

นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์

นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

Comments are closed.