สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (รักษาการแทน)

E-mail : chalalai@sut.ac.th โทร. 0 4422 3812 , โทรสาร 0 4422 3952

อ. ดร.อ้อยทิพย์ สมานรส

อ. ดร.อ้อยทิพย์ สมานรส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

E-mail : aoitip@sut.ac.th โทร. 0 4422 3822, โทรสาร 0 4422 3952

อาจารย์ ดร.อรวรรณ มุงวงษา

อาจารย์ ดร.อรวรรณ มุงวงษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

Comments are closed.