กิจกรรม 5ส

ลำดับ รายการ เอกสาร
1. ประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส เปิดเอกสาร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 เปิดเอกสาร
3. แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส เปิดเอกสาร
4. มาตรฐานกลาง 5ส สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเอกสาร
5. แบบตรวจประเมินกิจกรรม 5ส เปิดเอกสาร
6. แบบตรวจประเมินตนเอง
7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 5ส
9. พื้นที่ผู้รับผิดชอบ เปิดเอกสาร
10. สันแฟ้ม เปิดเอกสาร

 

Comments are closed.