การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่อง*
ชื่อ - นามสกุล*
E-mail*
หมายเลขโทรศัพท์*
ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
ความคิดเห็น/ข้อร้อง*
  ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิชาฯ นำข้อมูลไปตรวจสอบ