สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 19 กันยายน ณ ห้องประชุมใหญ่ (F9)

โดยมี รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

วิสัยทัศน์ "สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิต
ที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศ"

#IPHSUT
#EdPex

 

 

Comments are closed.