สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12 “สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ก้าวไกลสู่Thailand 4.0”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดงาน SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12 "สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ก้าวไกลสู่Thailand 4.0"
ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในวันที่ 21 กันยายน 2560
โดยมี ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ รักษาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมชมงานจากเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

 

Comments are closed.