ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนาลี ปะระราช 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนาลี ปะระราช 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
''ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี2560 ''

           
             เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยท่าน อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งของสภานักศึกษา เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ผลการเลือกตั้งคือ "นางสาววนาลี ปะระราช" ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ นางสาววนาลี ปะระราช ชื่อเล่น แป้ง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ.2559 
-ผู้ช่วยเลขาธิการ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-เลขานุการในที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

พัฒนากิจกรรม เที่ยงธรรมพิจารณา พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์

ที่มา : สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

Comments are closed.