สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักวิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 28 ปี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรภายในสำนักวิชาฯ

ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 28 ปี ด้วยความยินดียิ่ง

 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์  อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน
  2. ว่าที่ ร.ต. กฤษดา เพ็งอารีย์ ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลพนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

Comments are closed.