ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐


ตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


(ออกแบบโดย นายฤทธิไกร นามเกษ ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 12)

Comments are closed.