ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อย่างเป็นทางการ)

สัญลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อย่างเป็นทางการ)
ความหมายตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงเอกภาพของสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
วงกลมสีแสดขอบทอง หมายถึง สีประจำของมหาวิทยาลัย
วงกลมสีชมพู หมายถึง สีประจำของสาธารณสุขศาสตร์
สัญลักษณ์เลข 8 แนวนอน (Infinity) หมายถึง สำนักวิชาที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทีมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
วงกลมล้อมรอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย หมายถึง เอกภาพของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุญาตให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

Comments are closed.