กิจกรรม 5ส

ลำดับ รายการ เอกสาร
1. ประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 เปิดเอกสาร
3. แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส เปิดเอกสาร
4. มาตรฐานกลาง 5ส สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเอกสาร
5. แบบตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
6. แบบตรวจประเมินตนเอง
7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 5ส
9. พื้นที่ผู้รับผิดชอบ เปิดเอกสาร
10. สันแฟ้ม เปิดเอกสาร

 

Comments are closed.