สารจากคณบดี

        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสำนักวิชาที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณบดีมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการภายในของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

        รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นฉบับที่สองของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสำนักวิชาตลอดทั้งปี รายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้วางแผนการปฏิบัติงานของสำนักวิชา สำหรับปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานหน่วยงานและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ให้การดำเนินงานของสำนักวิชามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายร่วมกัน

        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินภารกิจและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของสำนักวิชาให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางในกำกับจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และพร้อมก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.