ผู้บริหารสำนักวิชา

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : chalalai@sut.ac.th โทร. 0 4422 3812 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : siraporn@sut.ac.th โทร. 0 4422 3936 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail : chaunjit@sut.ac.th โทร. 0 4422 3937 , โทรสาร 0 4422 3952

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail : pongsitb@sut.ac.th โทร. 0 4422 3938 , โทรสาร 0 4422 39523791

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (รักษาการแทน)

E-mail : chalalai@sut.ac.th โทร. 0 4422 3812 , โทรสาร 0 4422 3952

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : nares@sut.ac.th โทร. 0 4422 3927 , โทรสาร 0 4422 3952

นางกาญจนา พรหมสอน

นางกาญจนา พรหมสอน

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : kanchana@sut.ac.th โทร. 0 4422 3995 , โทรสาร 0 4422 3952

Comments are closed.