บุคลากรประจำสำนักวิชา

นางกาญจนา พรหมสอน

นางกาญจนา พรหมสอน

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : kanchana@sut.ac.th โทร. 0 4422 3995 , โทรสาร 0 4422 3952

นางสุจิตรา ศิริเมืองราช

นางสุจิตรา ศิริเมืองราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : ssiri@sut.ac.th โทร. 0 4422 3811, โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.พรรณนิภา ใสใหม่

น.ส.พรรณนิภา ใสใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : phannipa@sut.ac.th โทร. 0 4422 3965, โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง

น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : sirinapa@sut.ac.th โทร. 0 4422 3961, โทรสาร 0 4422 3952

น.ส.จารวี วีวัฒนากูล

น.ส.จารวี วีวัฒนากูล

พนักงานธุรการ

E-mail : jarawee@sut.ac.th โทร. 0 4422 3820, โทรสาร 0 4422 3952

Comments are closed.