ความเป็นมา

 

 

 

        การผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มต้นขึ้นในปี 2541 โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในขณะนั้นได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2541 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 ได้ให้ความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกทั้งสองหลักสูตรได้ดำเนินงานอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรฯ ได้ทำการปรับปรุงมาแล้วสามครั้งในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

        ต่อมาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ สำนักวิชาแพทยศาสตร์โดยได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น ตามคำสั่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ 41/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยคณะทำงานฯ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ชื่อโครงการ “การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตั้งสำนักวิชา

        ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการออกข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ (1) สำนักงานคณบดี (2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และ (5)  สถานวิจัย

        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สวสธ.) ได้สถาปนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Institute of Public Health (IPH) และถือว่าเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารเพิ่มเติม 
1. การแบ่งส่วนงาน
2. ข้อกำหนดการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Comments are closed.