คำสั่งสำนักวิชา

คำสั่งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คำสั่งเลขที่ 1/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริการเชิงรุก ประจำปี 2560

คำสั่งเลขที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาฯ

คำสั่งเลขที่ 3/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำสั่งเลขที่ 4/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำสั่งเลขที่ 5/2560 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM)

คำสั่งเลขที่ 6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งเลขที่ 7/2560 แต่งตั้งคณะทำงานบริการวิชาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 “โครงการสาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน”

 

Comments are closed.