คำสั่งสำนักวิชา

คำสั่งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คำสั่งเลขที่ 1/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริการเชิงรุก ประจำปี 2560
คำสั่งเลขที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาฯ
คำสั่งเลขที่ 3/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คำสั่งเลขที่ 4/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คำสั่งเลขที่ 5/2560 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM)
คำสั่งเลขที่ 6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งเลขที่ 7/2560 แต่งตั้งคณะทำงานบริการวิชาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 "โครงการสาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน"
คำสั่งเลขที่ 8/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเสริสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี

คำสั่งเลขที่ 9/2560 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดัีบหน่วยงาน

คำสั่งเลขที่ 10/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คำสั้งเลขที่ 11/2560 คณะทำงานประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

 

Comments are closed