หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 

ชื่อย่อ

:

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

:

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 

ชื่อย่อ

:

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จำนวนหน่วยกิต

   • 196 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   140

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

48

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

46

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

56

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า

 8 

หน่วยกิต

วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

   • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
   • นักวิชาการสาธารณสุข
   • นักวิทยาศาสตร์ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย
   • นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
   • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
   • ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   • นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   • พนักงานราชการ พนักงานตรวจความปลอดภัย
   • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แผนการศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Comments are closed.