PLO1 : อธิบาย (Explain) แนวคิดพื้นฐานด้านสาธารณสุขและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PLO2 : ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ (Implement)
PLO3 : สื่อสาร ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Demonstrate) และวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้
PLO4 : ระบุ (Identify) และวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
PLO5 : ตรวจวัด (Monitor) และประเมินปัญหา (Assess) ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
PLO6 : วางแผนงาน (Plan) และพัฒนา (Develop) โครงการ และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสมกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้