แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

 

แนะนำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร แนะนำหลักสูตร ชุดการประกอบอาชีพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ชุดนอนหลับฝัน)
การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Social Media

ข้อมูลหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

Comments are closed.