แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

 

 

แนะนำสำนักวิชา จบไปทำงานอะไร สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนะนำหลักสูตร วท.บ. โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
Take a minute with me วิถีสาสุขกับเรื่องใกล้ตัว ฉบับคนทั่วไปฉบับสาสุขฯ DECODE IPH เกมถอดรหัสภาพกับสาสุข มทส.
Social Media

ข้อมูลหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

Comments are closed.