สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ปรัชญาของการจัดการศึกษา : “มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีจากสหสาขาวิทยาการทางมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประเทศ ควบคู่กับการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม”

Comments are closed.