ระดับชาติ

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รายการบรรณานุกรม ที่มา
1 ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม Chuersuwan, N. (2015). Determining Local Exposure Factors of Young Adults in a Northeastern University, Thailand. Journal of Health Resesrch. 29 (4): 309-313. TCI
2 อ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย องอาจ สุยะพันธ์, กมลขวัญ ไชยศรีหา, นิศารัตน์ ทองอินทร์, อัครเดช ศรีชาดา, พิรัชฎา มุสิกพงศ์ และ ขนิษฐา มีวาสนา. (2558). การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านไม้. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 43 (2): 249-259. TCI
3 ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ อนามัยสิ่งแวดล้อม มุจรินทร์ บุญเสริฐ สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ และประพัฒน์ เป็นตามวา (2558) การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์แบบคู่ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(4) 775-787.  

Comments are closed.