ระดับชาติ

การประชุม ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รายการบรรณานุกรม ประเภทบทความ ค่าน้ำหนัก
1 ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อนามัยสิ่งแวดล้อม สิริพร วงมณี, เบญจวรรณ วิระษร, ฐิติมา โพธิ์พระทอง, ปวีณอร อังกาบ, และประพัฒน์  เป็นตามวา. (2557). การดูดซับสีธรรมชาติในน้ำผิวดินด้วยกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา. ใน เอกสารประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558. วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2558, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร. 0.00

Comments are closed.