ระดับนานาชาติ

 

วิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รายการบรรณานุกรม ที่มา
1 อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
Boonruksa, P., Bello, D., Zhang, J., Isaacs, J. A., Mead, J. L., and Woskie, S. R. (2016). Exposures to nanoparticles and fibers during injection molding and recycling of carbon nanotube reinforced polycarbonate composites. J Expo Sci Environ Epidemiol. doi: 10.1038/jes.2016.26 PubMed

 

วิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รายการบรรณานุกรม ที่มา
1 อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Liu, H., Hanchenlaksh, C., Povey, A. C., and De Vocht, F. (2015). Pesticide residue transfer in thai farmer families: Using structural equation modeling to determine exposure pathways. Environmental Science and Technology. 49 (1): 562-569. doi: 10.1021/es503875t SCOPUS
2 ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Saowakon, N., Ngernsoungnern, P., Watcharavitoon, P., Ngernsoungnern, A., and Kosanlavit, R. (2015). Formaldehyde exposure in gross anatomy laboratory of Suranaree University of Technology: a comparison of area and personal sampling. Environmental Science and Pollution Research. 22 (23): 19002-19012. doi: 10.1007/s11356-015-5078-2 SCOPUS

 

Comments are closed.