ระดับนานาชาติ

การประชุม ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา บรรณานุกรม Note
1 อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Boonruksa, P., Muksikapong, P., Maturachon, T., and Siwapornrak, R. (2016). Motorcycle accidents among university students: a case study in Thailand. In 2016 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2016). 6-10 July, 2016, Lucerne, Switzerland. Abstract
2 อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ อนามัยและความปลอดภัย Buensanteai, S., Yoreepan, S., Poonsri, M., Yamyim, P., and Tapiwcrue, K.  (2016). The study of posture effect for muscle fatigue form social media used by notebook computer in students at Suranaree University of Technology, Thailand. Paper Presented at The 1st International Conference on Global Health 2016 (ICGH). 9-11 November, 2016, Jakarta, Indonesia.  Abstract
3 รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม Chuersuwan, N., and Muangnak, N. (2016). A mobile-assisted traffic impact assessment. In International Association for Impact Assessment (IAIA 2016). 11-14 May, 2016, Nagoya, Japan. Abstract
4 รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม Chuersuwan, N., and Muangnak, N. (2016). Legal regulation role on Thailand IA effectiveness. In International Association for Impact Assessment (IAIA 2016). 11-14 May, 2016, Nagoya, Japan. Abstract
5 อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Hanchenlaksh, C. (2016). Pesticide exposure and health symptoms in Cut-flower farmers. Poster presented at 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference (APACPH). 16-19 September, 2016, Tokyo, Japan.  Abstract
6 ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อนามัยสิ่งแวดล้อม Pentamwa, P., Prangsungnoen, N., Siriwong, W., Duangsornsaeng, J., Sratong, P., and Khanmee, A. (2016). Water turbidity reduction using beans seed as coagulants aid. In The 2nd International Research Symposium on Engineering and Technology. 13-15 September, 2016, Singapore. Abstract
7 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Uengarporn, N., Oonsivilai, R., Posridee, K., Sittitoon, N., & Ratsnajaipan, P. (2016). Effect of nutritional status and exercise program on oxidative stress level. In 2016 Sports Medicine Australia Conference. 12-15 October, 2016, Melbourne, Australia. Abstract
8 ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Watcharavitoon, P., and Chuan, C. (2016). Traffic-related air pollution exposure in Bangkok, Thailand. In 2016 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2016). 6-10 July, 2016, Lucerne, Switzerland. Abstract


การประชุม ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รายการบรรณานุกรม ประเภทบทความ ค่าน้ำหนัก
1 อ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา อนามัยสิ่งแวดล้อม Chanchitpricha, C. (2015). Procedural effectiveness of the new EHIA, Thailand. In 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment “Impact Assessment in the digital ERA”. April 20-23, 2015, Florence, Italy. 0.00
2 ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม Chuersuwan, N., and karuchit, S. (2015). Air emission inventory at municipality level in Thailand: The basis of air quality management. In The Conference on Management and Sustainability in Asia. April 29 – May 1, 2015, Hiroshima, Japan.  0.00
3 ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อนามัยสิ่งแวดล้อม Karuchit, S., Kosa, P., Yimrattanabovorn, J., Pentamwa, P., and Racho, P. (2015). Rural water supply system in Thailand – a comprehensive study of resource, quality, health risk, and engineering aspects. In The 3rd International Symposium on Fundamental and Applied Science (ISFA 2015) (pp. 189-196). March 22-24, 2015, Osaka, Japan. Proceeding Full paper 0.40
4 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Limmongkon, Y., Sittitoon, N., Aka, W., and  Hongrathanakorn, J. (2015). Preparation of hearing conservation program for stone crushing industry. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
5 ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อนามัยสิ่งแวดล้อม Pentamwa, P., Wongklom, T., and Shimmai, J. (2015). Heavy metals contamination of community water supply in Northeastern Thailand. In Conference Proceedings of Seoul International Conference of Applied Sciences and Engineering (SICASE2015). June 27-29, 2015, Seoul, South Korea, 203. 0.00
6 ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Rakthaisong, A., Karuchit, S. and Potivichayanon, S. (2015). Development of Tray Biofilter for Treating Wastewater Odor form Pig Farm. In The 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (ISEEE295). Thammasart University, Learning Resort, Thammasat University. November 8-10, 2015, Pattaya Campus, Chonburi, Thailand.  0.00
7 ผศ.ดร.นเรศ ชื้อสุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม Setpong, C., and Chuersuwan, N. (2015). Evaluation of Spatial Variation in Water Quality of the lower Lam  Takhong River, Thailand. In The 3rd International Conference on biological, Chemical and Environment Sciences (BCES-2015) (pp. 106-109). September 21-22, 2015, Kuala Lumpure, Malaysia. Proceeding Full paper 0.40
8 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Sittitoon, N., Hongrathanakorn, J., and Eka, W. (2015). Dust mitigation measures and health surveillance in stone crushing plant. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. Octoberb 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
9 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Sittitoon, N., Ngasanoi, R., Sukton, B., Thanjangreed, W., and Yiamsungnoen, T. (2015). Environmental impact from wastewater effluent of the silk cottage industry: a case study of Pak Thohg Chai, Nakhon Ratchasima, Thailand. In 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015). September 3-5, 2015, Rhodes, Greece. 0.00
10 ผศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ. อนามัยสิ่งแวดล้อม Sukkasem, P., Karuchit, S., and Chuersuwan, N. (2015). Air Quality Model as a Management Tool: Case Study of a Starch Factory in Thailand. In The 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (pp. 239-246). November 8-10, 2015, Pattaya, Chonburi, Thailand. Proceeding Full paper 0.40
11 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., Chauchot, P., Eka, W., and  Hongrathanakorn, J. (2015). Noise-induced hearing loss among quarry workers in Nakhon Ratchasima, Thailand. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
12 อ.นลิน สิทธิธูรณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., EKA., W., and Hongrathanakorn, J. (2015). The effect of excessive of noise exposure on hearing impairment among crushing stone workers. In 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015). September 3-5, 2015, Rhodes, Greece. 0.00
13 อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Buensanteai, S., Ruangram, S., Khongpolpan, R., Petburi, S., and Sompan, K. (2015). The study of fatigue compared between touch screen and keypad mobile phones when social networking. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GPE One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland.  0.00
14 อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Hanchenlaksh, C., Povey, A., and Vocht, F.D. (2015). Pesticide exposure and ill-health among Thai farmers and their families. In The 31st International Congress on Occupational Health (ICOH). May 31 – June 5, 2015, Seoul, Korea. 0.00
15 อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Limmongkon, Y., Sittitoon, N., Aka, W., and  Hongrathanakorn, J. (2015). Preparation of hearing conservation program for stone crushing industry. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
16 ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Musigapong, P., Thaochalee, M., Porya, S., Seehamoke, S., and Tantapirom, C. (2015). Particle size determination of chalks and whiteboard markers using in a classroom. International Journal of Arts and Sciences’ (IJAS) International Conference for Technology and Science. April 19 – 23, 2015, Vienna, Austria. 0.00
17 อ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Suwanwaree, P., Phanichnok, M., and Meevasana, K. (2015). Water and carbon footprint of refined sugar production from lower northeastern Thailand. In The 2015 New Zealand Ecological Society Conference. November 16-19, 2015, Christchurch, New Zealand.  0.00
18 อ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Suwanwaree, P., Sukcharoen, K., and Meevasana, K. (2015). Carbon footprint of Suranaree University of Technology, Thailand. In International Seminar on Renewable Energy and Sustainable Development (RESD2015). June 15-17, 2015, Thimphu, Bhutan.  0.00
19 อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., Chauchot, P., Eka, W., and  Hongrathanakorn, J. (2015). Noise-induced hearing loss among quarry workers in Nakhon Ratchasima, Thailand. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
20 อ.ดร.ยุพรัตน์
หลิมมงคล
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., Chauchot, P., Eka, W., and  Hongrathanakorn, J. (2015). Noise-induced hearing loss among quarry workers in Nakhon Ratchasima, Thailand. In ONE HEALTH ONE PLANET ONE FUTURE 3rd GRF One Health Summit 2015. October 4-7, 2015, Davos, Switzerland. 0.00
21 อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., EKA., W., and Hongrathanakorn, J. (2015). The effect of excessive of noise exposure on hearing impairment among crushing stone workers. In 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015). September 3-5, 2015, Rhodes, Greece. 0.00
22 อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Theppitak, C., Limmongkon, Y., Sittitoon, N., EKA., W., and Hongrathanakorn, J. (2015). The effect of excessive of noise exposure on hearing impairment among crushing stone workers. In 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015). September 3-5, 2015, Rhodes, Greece. 0.00
23 อ.ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Theppitak, C., Pinwanna, K., and Chauchot, P. (2015). Satisfaction feelings and body-part discomfort of university students on classroom furniture. Paper presented at The New Ergonomics Perspective – Selected Papers of the 10th Pan-Pacific Conference on Ergonomics (pp. 217-220). Proceeding Full paper 0.40
24 ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Watcharavitoon, P., and Chuan, C. (2015). Estimating annual number of deaths from outdoor air pollution in Bangkok, Thailand. In 3rd International Conference on Epidemiology and Public Health. August 4-6, 2015, Valencia, Spain. 0.00
25 ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Supromin N, Potivichayanon S., Toensakes R. 2015. Degradation of metal cyanide from real electroplating wastewater by mixed culture of SUTS 1 and SUTS 2. (Best Paper Award).  Proceeding of 3rd International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences. Kuala Lumpur, Malaysia. P. 75-80.    

Comments are closed.