ติดต่อสถานวิจัย

Name : นเรศ เชื้อสุวรรณ (Nares Chuersuwan)
Position : รองศาสตราจารย์ ดร.
Institute : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Professional : คุณภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม
Interest : คุณภาพอากาศ Aerosol and Climate Change มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
E-mail  : nares@sut.ac.th
TEL. 044223927

ที่ตั้งสถานวิจัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

[huge_it_maps id=”1″]

Comments are closed.