ติดต่อสถานวิจัย

Name นเรศ เชื้อสุวรรณ (Nares Chuersuwan)
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Institute สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Professional คุณภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม
Interest คุณภาพอากาศ Aerosol and Climate Change มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
E-mail nares@sut.ac.th
TEL. 044223927
ที่ตั้งสถานวิจัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Comments are closed.