อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ

ชื่อ-สกุล อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล sumalee@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-942
การศึกษา 2553, วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547, วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ

Comments are closed.