อ. ว่าที่ ร.ต.กฤษดา เพ็งอารีย์

ชื่อ-สกุล อ. ว่าที่ ร.ต.กฤษดา เพ็งอารีย์
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล kritsada@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-916
การศึกษา 2562, ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต)
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2557, ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณทิต)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจัยที่สนใจ
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมในงานก่อสร้าง
  • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • การบริหารงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ. ว่าที่ ร.ต.กฤษดา เพ็งอารีย์

Comments are closed.