ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Ph.D. (Occupational Health)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล chalalai@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-952
การศึกษา 2556, Ph D. (Occupational Health)
University of Manchester
2542, วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538, วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene)
  • การประเมินการสัมผัสอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ (Occupational Exposure)
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

 

Comments are closed.