อ.ดร.วีณา รองจะโปะ

ชื่อ-สกุล อ. ดร.วีณา รองจะโปะ
วท.ด. (เคมี)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล winar@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-857
การศึกษา 2558, Ph.D. (Chemistry)
Suranaree University of Technology (SUT)
2551, B.Sc. (1st Class Honors)(Environmental Health)
Suranaree University of Technology (SUT)
งานวิจัยที่สนใจ
  • การสังเคราะห์วัสดุมีรูพรุนจากวัสดุเหลือใช้ และ/หรือวัสดุจากธรรมชาติ
  • การกำจัดสารมลพิษในน้ำด้วยการดูดซับและการสลายตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
  • การตรวจวัดสารมลพิษในน้ำ ด้วยตัวรับรู้เชิงแสง
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ. ดร.วีณา รองจะโปะ

Comments are closed.