อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก

ชื่อ-สกุล อ. ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
Dr.Eng. (Integrated Science & Engineering)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล supattra.jia@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-915
การศึกษา 2556, ปริญญาเอก Doctoral of Engineering in Integrated Science and Engineering
Major in dvancedArchitectural, Environmental and Civil Engineering Ritsumeikan University, JAPAN
2549, ปริญญาโท Master of Science in Environmental Engineering and Management
Major in nvironmental Technology and Management Asian Institute of Technology,THAILAND
2545, ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ. ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก

Comments are closed.