ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
Ph.D. (Environmental Engineering & Management)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล prapat@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-941
การศึกษา 2551, ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Engineering and Management Asian Institute of Technology(AIT) Thailand
2544, ปริญญาโท M.Sc. Environmental Technology and Management Asian Institute of Technology (AIT) Thailand
2539, ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • มลพิษทางอากาศ
  • การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • การจัดการน้ำสะอาด
  • สารเคมีฆ่าแมลง
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

 

Comments are closed.