รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ​

ชื่อ-สกุล รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
Ph.D. (Environmental Sciences)
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล nares@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-927
การศึกษา 2544, ปริญญาเอก Ph.D.(Environmental Science) Rutgers
The State University of New Jersey, U.S.A.
2539, ปริญญาเอก M.Sc.(Environmental Science) Rutgers
The State University of New Jersey, U.S.A.
2532, ปริญญาตรี วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
  • คุณภาพอากาศ
  • Aerosol and Climate Change
  • มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

Comments are closed.