อ.นลิน สิทธิธูรณ์

ชื่อ-สกุล อ.นลิน สิทธิธูรณ์
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล pinnalin@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-928
การศึกษา 2543, ปริญญาโท M.Sc. (Environmental Sanitation)
Mahidol University
2540, ปริญญาตรี B.Sc. (Sanitary Science)
Mahidol University
งานวิจัยที่สนใจ
  • Food Sanitation, Food Safety
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ.นลิน สิทธิธูรณ์

Comments are closed.