ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
Ph.D. (Environmental Sciences)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล chaunjit@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-937
การศึกษา 2555, ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Sciences)
University of East Anglia, UK
2543, ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540, ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ Impact assessment and its effectiveness, i.e. environmental impact assessment (EIA), health impact assessment (HIA), environmental and health impact assessment (EHIA), Strategic Environmental Assessment (SEA); sustainable development, sustainability assessment (SA), engagement of stakeholders in IA public participation, and effectiveness of development policy (i.e. related to climate change & adaptation, green infrastructure, smart energy, and transportation)
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

Comments are closed.