หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อ วท.ม. (อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Science (Occupational Health, Safety and Environment)
ชื่อย่อ M.Sc. (Occupational Health, Safety and Environment)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป โดยเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) อาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย
2) นักวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3) นักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
4) ผู้จัดการแผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5) ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
7) วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
8) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.