หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 

ชื่อย่อ

:

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

:

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 

ชื่อย่อ

:

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จำนวนหน่วยกิต

   • 186 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • 198 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

   • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 186 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   140

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

34

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

64

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า

 8 

หน่วยกิต

   • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 198 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   140

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

34

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

64

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า

 8 

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ-เลือกวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ

 – กลุ่มวิชาบังคับ

8

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาเลือก   

4

หน่วยกิต

วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

   • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
   • นักวิทยาศาสตร์
   • นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
   • ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
   • นักวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แผนการศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

การพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 1. เอกสารแนบที่ 1
 2. เอกสารแนบที่ 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Comments are closed.