ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

  • ผลประเมินความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.97
2. ด้านความรู้ 3.47
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.39
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.74
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.32
  • ผลประเมินความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ด้านภูมิรู้ 3.38
2. ด้านภูมิธรรม 4.05
3. ด้านภูมิปัญญา 3.38
4. ด้านภูมิฐาน 3.69

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563 **

Comments are closed.