หน้าแรก / คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
ลำดับ เลขที่ ชื่องาน วันที่แก้ไขเอกสาร วันที่บังคับใช้
1. SOP-IPH-01-01 งานเลขานุการผู้บริหาร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
2. SOP-IPH-01-02 งานประชุมคณะกรรมการสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
3. SOP-IPH-01-03 งานรับ - ส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
4. SOP-IPH-01-04 งานเงินสำรองจ่าย วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
5. SOP-IPH-01-05 งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
6. SOP-IPH-01-06 งานรับนักศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
7. SOP-IPH-01-07 งานการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
8. SOP-IPH-01-08 งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
9. SOP-IPH-01-09 งานการจัดทำแผนงานงบประมาณและติดตามผลการดำเนินการ - ไม่ระบุ - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
10. SOP-IPH-01-12 การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
11. SOP-IPH-02-01 งานสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดเล้อม วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
12. SOP-IPH-02-01 งานสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - ไม่ระบุ - - ไม่ระบุ -
13. SOP-IPH-02-02 งานผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
14. SOP-IPH-02-03 งานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
15. SOP-IPH-03-01 งานสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
16. SOP-IPH-03-02 งานเลขานุการสาขา วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563