ผศ. ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล pornpun@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-925
การศึกษา 2542, ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538, ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

Comments are closed.