อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล pongsitb@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-938
การศึกษา 2558, Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)
University of Massachusetts Lowell
2546 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คุณภาพอากาศในอาคาร
  • นาโนเทคโนโลยี
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

Comments are closed.