อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

ชื่อ-สกุล อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Ph.D. (Ergonomics)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล chalerm@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-929
การศึกษา 2557, ปริญญาเอก Ph.D. (Ergonomics)
The University of Occupational and Environmental Health, Japan
2546, ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2536, ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

Comments are closed.